ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มมูลค่าด้วยการจัดการนาข้าว เครื่องอบข้าวเปลือก และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
คำสำคัญ ข้าวพันธุ์พื้นเมือง;ระบบฟาร์มอัจฉริยะ;การพัฒนาผลิตภัณฑ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย นาองค์ความรู้ที่พร้อมใช้จากงานวิจัยกลุ่มเรื่อง “ข้าวพันธุ์พื้นเมือง” ทั้งต้นน้า กลางน้าและปลายน้าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาบูรณาการใช้ประโยชน์ตามบริบทและความต้องการของชุมชน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเพิ่มมูลค่าด้วยการจัดการนาข้าว เครื่องอบข้าวเปลือก และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง