การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำงานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำงานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เจ้าของผลงาน :  พิชามญชุ์ สุรียพรรณ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เครื่องมือทางปัญญา, รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง, ทักษะการคิดขั้นสูง
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยศิลปากร
คำอธิบาย :  รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยมีการนำเสนอสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาในรายวิชา และนำเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและการทำงานเป็นทีมของผู้เรียน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   การศึกษา
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710