การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมโรครากปมพริกโดยชีววิธีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมโรครากปมพริกโดยชีววิธีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เจ้าของผลงาน :  ผศ.ดร. ยุวดี ชูประภาวรรณ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   โรครากปมพริก
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
คำอธิบาย :  ชีวภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ Bacillus SKN2-2, Bacillus UBN11-2, Bacillus SKT 29-5 และ P. chlamydosporia YT008 เพื่อควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในแปลงสาธิตเกษตรกร 4 รายในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ สามารถลดจำนวนไส้เดือนฝอยรากปมได้ระหว่าง 28.4-69% เมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมด้วยสารเคมีคาร์โบฟูราน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมโรครากปมพริกโดยชีววิธีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710