ต้นแบบชุดปลูกเมล่อนระบบพลังงานแสงอาทิตย์

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ต้นแบบชุดปลูกเมล่อนระบบพลังงานแสงอาทิตย์
เจ้าของผลงาน :  ศรันย์ หงษาครประเสริฐ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ต้นแบบชุดปลูกเมล่อนระบบพลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานทดแทน
หน่วยงาน :  สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย :  ต้นแบบชุดปลูกเมล่อนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ ในการปลูกเมล่อนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน มีระบบหลังคากันความชื้นจาก โพลีคาร์บอเนต ซึ่งมีความทนทานมากกว่าพลาสติกมุงหลังคาหลายเท่า ทำให้ลดรอบการเปลี่ยนหลังคา ชุดปลูกเมล่อนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จะช่วยลดปัญหาการสูญเสียการใช้ปุ๋ยในระบบปลูกเมล่อนในโรงเรือนแบบเก่า ช่วยควบคุมคุณภาพผลผลิตได้ง่าย สามารถลดปัญหาแรงงาน ป้องกันแมลงศัตรูเมล่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=51057
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 
Creative Commons License
ต้นแบบชุดปลูกเมล่อนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710