การสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อการผลิตพืช ด้วยการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อการผลิตพืช ด้วยการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
เจ้าของผลงาน :  ผศ.ดร. ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   การสร้างชุมชนเข้มแข็ง
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
คำอธิบาย :  เพื่อจัดตั้งศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากศัตรูธรรมชาติ และการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี รวมถึงสร้างและขยายฐานชุมชนอินทรีย์ให้เข้มแข็งมีการปลูกเมล่อนเพื่อใช้เป็นพืชตัวอย่าง จำนวน 3 ฤดูปลูก 9 โดยมีการเปรียบเทียบชีวภัณฑ์ที่ผลิตจากศูนย์ฯ และชีวภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลการเก็บข้อมูลแสดงให้เห็นว่าโรงเรือนที่มีการใช้ชีวภัณฑ์จากทางศูนย์ฯ สามารถให้ผลกำไรประมาณ,800 บาท/โรงเรือน ซึ่งสูงกว่าโรงเรือนอื่นที่มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 1,600 บาท/โรงเรือน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อการผลิตพืช ด้วยการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710