ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อการผลิตพืช ด้วยการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร. ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
คำสำคัญ การสร้างชุมชนเข้มแข็ง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เพื่อจัดตั้งศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากศัตรูธรรมชาติ และการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี รวมถึงสร้างและขยายฐานชุมชนอินทรีย์ให้เข้มแข็งมีการปลูกเมล่อนเพื่อใช้เป็นพืชตัวอย่าง จำนวน 3 ฤดูปลูก 9 โดยมีการเปรียบเทียบชีวภัณฑ์ที่ผลิตจากศูนย์ฯ และชีวภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลการเก็บข้อมูลแสดงให้เห็นว่าโรงเรือนที่มีการใช้ชีวภัณฑ์จากทางศูนย์ฯ สามารถให้ผลกำไรประมาณ,800 บาท/โรงเรือน ซึ่งสูงกว่าโรงเรือนอื่นที่มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 1,600 บาท/โรงเรือน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อการผลิตพืช ด้วยการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง