การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประกอบอาชีพเสริมในระบบการปลูกปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี นราธิวาส และยะลา)

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประกอบอาชีพเสริมในระบบการปลูกปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี นราธิวาส และยะลา)
เจ้าของผลงาน :  โอภาส พิมพา
เจ้าของผลงานร่วม :   ดร. บดี คำสีเขียว, ดร. เบญจมาภรณ์ พิมพา, นายสมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข
คำสำคัญ :   การปลูกปาล์ม, ปาล์มน้ำมัน
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบาย :  เพื่อนำกิจกรรมที่มีคุณค่าทางการเกษตรกรรมมาสร้างความสงบสุขให้ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่าเกษตรกรในนามประชาชนในพื้นที่ทราบความเชื่อมโยงนี้มากขึ้น จากการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำให้มองเห็นความสำคัญขององค์ความรู้หรือกิจกรรมเสริมที่ทำการถ่ายทอดว่ามีผลกับความสงบสุขของพื้นที่ โดยมองที่อาชีพ ความสุข และความพอเพียงตามรูปแบบกิจกรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710