ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาความหลากหลายและพฤกษเคมีของพืชหอมในพื้นที่ป่าบุ่งปาทาม ลุ่มแม่น้ำชี จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อุษา ทองไพโรจน์
เจ้าของผลงานร่วม สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน , วันชัย สังฆ์สุข , ภูวดล โกมณเฑียร , สุรพงศ์ รัตนะ
คำสำคัญ พืชหอม;พฤกษเคมี;ป่าบุ่งปาทาม;มหาสารคาม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย หลากหลายของพืชหอม และองค์ประกอบทางเคมีจากพืชหอมในพื้นที่ป่าบุ่งป่าทาม ลุ่มแม่น้ำชี จังหวัดมหาสารคาม ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอคือ อำเภอเมือง และอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จากการสำรวจพบพืชหอมทั้งหมด 17 ชนิด จัดอยู่ใน 13 สกุล 8 วงศ์ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพืชวงศ์กระดังงา (Annonaceae) รองลงมาได้แก่ วงศ์ผักกุ่ม (Capparaceae) และวงศ์ถั่ว (Fabaceae) เมื่อทำการสกัดสารสำคัญจากพืชหอมทั้ง 4 ชนิดคือ สาบเสือ (Chromoleana odoratum (L.) R.M.King&H.Rob.) หว้า (Syzygium cumini (L.) Skeels ) สะแกนา (Combretum quadangulare Kuze) และถั่วพร้า (Canavalia gladiate (Jackq.) DC.) พบว่าสามารถจำแนกได้หลายกลุ่มเช่น เทอร์ปีน (terpene) แอลดีไฮด์ (aldehyde) แอลกอฮอล์ (alcohol) เฮกเซน (hexane) กรดไขมันและเอสเทอร์์ของกรดไขมัน (fatty acid and fatty acid ester)
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=69.pdf&id=537&keeptrack=18
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การศึกษาความหลากหลายและพฤกษเคมีของพืชหอมในพื้นที่ป่าบุ่งปาทาม ลุ่มแม่น้ำชี จังหวัดมหาสารคาม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง