ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของระยะเวลาหลังการเก็บเกี่ยวต่อปริมาณและความหวานของน้ำคั้นข้าวฟ่างหวานพันธุ์ มข.40 และริโอ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุวิมล ถนอมทรัพย์
เจ้าของผลงานร่วม ชูชาติ บุญศักดิ์ , เชาวนาถ พฤทธิเทพ , วิไลวรรณ พรหมคำ , วันชัย ถนอมทรัพย์
คำสำคัญ ข้าวฟ่างหวาน;น้ำคั้นและความหวานน้ำคั้น
หน่วยงาน สถาบันวิจัยพืชไร่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาคุณภาพต้นสดภายหลังการเก็บเกี่ยวข้าวฟ่างหวานสองพันธุ์คือ พันธุ์ มข.40 และพันธุ์ Rio ด้วยวิธีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสด ปริมาณ และคุณภาพของน้ำคั้น เพื่อหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเอทานอล โดยวางแผนการทดลองแบบ 2 x 6 Factorial in RCB จำนวน 3 ซ้ำ ปัจจัย A ได้แก่ การเก็บต้นสดทั้งต้น และการเก็บต้นสดที่ตัดใบและเก็บฝักไว้ในแปลง ปัจจัย B ได้แก่ ระยะเวลาการเก็บต้นสดไว้ในแปลงภายหลังการตัด 6 ระยะคือ 0 2 4 6 8 และ 10 วัน ดำเนินการทดลองที่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ปี 2552 ผลการทดลอง พบว่า ข้าวฟ่างหวานทั้งสองพันธุ์ให้ผลการทดลองเป็นไปในทางเดียวกัน กล่าวคือไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเก็บต้นสดทั้งต้นกับการเก็บต้นสดที่ตัดใบ และช่อดอกออกและระยะเวลาการเก็บต้นสดหลังเก็บเกี่ยวไว้ในแปลง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=66.pdf&id=534&keeptrack=22
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของระยะเวลาหลังการเก็บเกี่ยวต่อปริมาณและความหวานของน้ำคั้นข้าวฟ่างหวานพันธุ์ มข.40 และริโอ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง