ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง มทร.ธัญบุรี ใช้พลังงานแสงอาทิตย์+แก๊สชีวภาพ อบผลผลิตทางการเกษตร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์
คำสำคัญ พลังงานแสงอาทิตย์;เครื่องอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร;แก๊สชีวภาพ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ในอดีตเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้การตากแดด ทำแห้งผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นการถนอมอาหาร หรือ เก็บรักษาคุณภาพของผลผลิตการเกษตร ในการทำแห้งผลผลิตทางเกษตรด้วยวิธีตากแดดนั้นจะใช้เวลานานและจะไม่สามารถทำได้เมื่อปริมาณแดดมีจำนวนน้อย หรือ ฝนตก ทำให้การตากแห้งผลผลิตไม่เป็นไปตามต้องการ และการตากแบบเดิมนั้นยังทำให้เกิดการปนเปื้อนของฝุ่นละอองและอาจจะเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรได้อีกด้วย แนวคิดที่จะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และแก๊สชีวภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากพลังงานดังกล่าวเป็นพลังงานสะอาด ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ได้ฟรีจากธรรมชาติ ซึ่งสามารถใช้เป็นพลังงานทางเลือกได้ เป็นการสร้างจิตสำนึกในการนำพลังงานสะอาดมาใช้แทนพลังงานสิ้นเปลือง อีกทั้งยังสามารถทุ่นพลังงานและเวลาสำหรับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=36347&Key=news11
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง