ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บ้านปู หนุนชุมชนยั่งยืน “บ้านเขาสมอคอน” ต้นแบบหมู่บ้านพอเพียง จ.ลพบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บ้านเขาสมอคอน หมู่ที่ 1, 2 และ 3 อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
คำสำคัญ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ;บ้านเขาสมอคอน;ชุมชนแห่งความยั่งยืน
หน่วยงาน บ้านเขาสมอคอน หมู่ที่ 1, 2 และ 3 อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ชุมชนเกษตรกรบ้านเขาสมอคอน หมู่ที่ 1, 2 และ 3 เคยได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปัญหาน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 “บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)” ผู้นำธุรกิจพลังงานแห่งเอเชีย ยื่นมือเข้ามาช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูชุมชนบ้านเขาสมอคอนหลังน้ำลด จัดสรรพกำลังทั้งด้านเงินทุน และองค์ความรู้เข้ามาพัฒนาชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พวกเขาเกิดความรักความสามัคคี พัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง กลายเป็นต้นแบบชุมชนแห่งความยั่งยืน ดึงดูดให้คนต่างถิ่นเข้ามาเยี่ยมชมกิจการอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ชุมชนบ้านเขาสมอคอน หมู่ 1 ได้รับเลือกให้เป็น “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” จากการยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิต 6 ด้าน เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนอื่นต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.kasetkaoklai.com/home/2016/12/บ้านปู-หนุนชุมชนยั่งยืน/
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


บ้านปู หนุนชุมชนยั่งยืน “บ้านเขาสมอคอน” ต้นแบบหมู่บ้านพอเพียง จ.ลพบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง