ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาและประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูยางพาราในภาคใต้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร. อัจฉรา เพ็งหนู
คำสำคัญ ศัตรูยางพารา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย คัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา Rigidoporus microporus สาเหตุโรครากขาวของยางพารา โดยสามารถคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพได้จำนวน 5 ไอโซเลท (SM1, LPDD3-2, PT7-2, TRF และ LAR1) เมื่อทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา R. microporus ด้วยวิธี dual culture พบว่า แบคทีเรียปฏิปักษ์ SM1, LPDD3-2 และ PT7-2 สามารถยับยั้งเชื้อราได้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาและประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูยางพาราในภาคใต้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง