ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาสูตรสมุนไพรในรูปแบบอนุภาคนาโนเพื่อใช้เฉพาะที่ในช่องปาก (การทดสอบและประเมินทางคลินิกระยะที่ 2)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ. ดร. ภญ. อรุณศรี ปรีเปรม
เจ้าของผลงานร่วม รศ. ดร.ทพ.จรินทร์ ปภังกรกิจ , รศ. ดร.ทพ.ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง , ดร.สุชารัตน์ ลิ้มสิทธิชัยกุล
คำสำคัญ สารประกอบเชิงซ้อนแอนโทไซยานิน;นิโอโซมขนาดนาโน;นิโอโซมเจล;แผลที่เยื่อเมือกของช่องปาก;anthocyanin complex;nano-sized niosomes;noisome gel;oral mucosal wound
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย แผลในช่องปากทำให้เจ็บและส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนและสัตว์ การทำสูตรตำรับที่มีลักษณะเป็นถุงหุ้มขนาดเล็กระดับนาโนซึ่งภายในบรรจุสารสกัดจากพืชที่ใช้เป็นอาหาร แล้วนำมาทดสอบกับแผลในช่องปากของคนทั้งหมด 60 คน ช่วงอายุระหว่าง 18-60 ปี โดยการหยดที่แผลและเปรียบเทียบกับยามาตรฐาน พบว่าช่วยเร่งการสมานแผลได้ดีและไม่พบอาการข้างเคียง ดังนั้น จึงได้แนวทางในการนำสารสกัดจากพืชตามสูตรตำรับนี้ไปใช้ทดแทนยาซึ่งมีอาการข้างเคียงหากใช้เป็นเวลานาน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง