ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนในเครือข่าย ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สาวิตรี สิทธิชัยกานต์
คำสำคัญ รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การบริหารจัดการงานวิชาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาตามรูปแบบวงล้อ CUSA ครอบคลุมการบริหารงานวิชาการ 4 ด้าน ได้แก่ C มาจากคำว่า Curriculum หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดสะเต็มศึกษา U มาจากคำว่า Understanding หมายถึง ความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา S มาจากคำว่า Supporting หมายถึง การสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารวิชาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา และ A มาจากคำว่า Assessment หมายถึง การวัดและประเมินผลตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยในแต่ละด้านของรูปแบบเป็นการบริหารเชิงระบบ ประกอบไปด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ปัจจัยนำออกและข้อมูลย้อนกลับ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนในเครือข่าย ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง