ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่มีผลลัพธ์และผลกระทบต่อชุมชนสังคมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่: พร้าวโมเดล เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ และ มลพิษหมอกควันที่มีผลต่อสุขภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
คำสำคัญ มลพิษหมอกควัน;ผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด;ปัญหาเหล้าบุหรี่
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย "การจัดการองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่มีผลลัพธ์และผลกระทบต่อชุมชนสังคมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่: พร้าวโมเดล เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ และ มลพิษหมอกควันที่มีผลต่อสุขภาพ" แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต การเพิ่มความรู้ ทักษะ วิธีคิด และการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย ที่สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ตลอดจนประเมินผลลัพธ์และผลกระทบมิติสุขภาพ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดการองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่มีผลลัพธ์และผลกระทบต่อชุมชนสังคมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่: พร้าวโมเดล เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ และ มลพิษหมอกควันที่มีผลต่อสุขภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง