ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิธีการแก้ปัญหาโดยการแปลงเป็นรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าสำหรับการขนส่งมวลชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม.
คำสำคัญ Electric Bus Conversion for mass transit;รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าสำหรับการขนส่งมวลชน
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การนำรถโดยสารขนาด 12 เมตรมาเปลี่ยนระบบต้นกำลังจากเครื่องยนต์สันดาปภายในให้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ทำการคำนวณและปรับปรุงอุปกรณ์ที่สำคัญโดยเฉพาะด้านความปลอดภัย สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกตามมาตรฐานของทางการ ทดสอบใช้งานจริงโดยจำลองสภาพการจราจรในเมืองที่มีผู้โดย สาร 50 คนได้ระยะทางระมาณ 150 กิโลเมตรต่อการอัดประจุไฟฟ้าชนิดเร็วหนึ่งครั้งต่อเนื่องในเวลา 75 วัน รวมระยะ ทาง 22,000 กิโลเมตร ราคาต้นทุนประหยัดกว่าซื้อรถใหม่ ได้ผลการประหยัดพลังงานและลดมลภาวะเป็นที่พอใจ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง