ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและทำนายการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน (ระบบ ISMP)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ศุภชานันท์ วนภู
เจ้าของผลงานร่วม ดร. เจษฎา ขจรฤทธิ์ , ผศ.ดร.อรวรรณ อิ่มสมบัติ , ดร.จิราภรณ์ ชมบุญ , ผศ.ธีรพงษ์ สังข์ศรี , อ.ธีรศักดิ์ สังข์ศรี
คำสำคัญ การทำเหมืองข้อมูล;ตัวแบบการทำนาย;ต้นไม้ตัดสินใจ;การกระทำผิดซ้ำ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถรองรับการติดตามและทำนายการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน ในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ชื่อว่า “ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและทำนายการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน” หรือระบบ “ISMP” โดยใช้วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตที่เกี่ยวข้องกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างแบบจำลองเพื่อการทำนายข้อมูลด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล ทำให้สามารถคาการณ์ข้อมูลรายใหม่ได้ว่ามีแนวโน้มในการกระทำผิดซ้ำหรือไม่ ระบบ ISMP เป็นระบบที่มีการสรุปข้อมูลสารสนเทศและสถิติต่าง ๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนไว้อย่างหลากหลาย ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์เพื่อการวางแผนและติดตามเด็กและเยาวชนได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง