ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริกที่ใช้กากมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบโดยใช้ ไส้เดือนดิน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นันทวุฒิ จำปางาม
เจ้าของผลงานร่วม ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย , มงคล ต๊ะอุ่น
คำสำคัญ กากซิตริก;Eudrillus eugeniae;ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์;ไซยาไนด์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณกากของเสียและลดสารพิษไซยาไนด์ในกากของเสีย พร้อมทั้งได้ผลผลิตเป็นปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ที่เป็นประโยชน์ต่อการเกษตร โดยทำการศึกษาการทำปุ๋ยหมักไส้เดือนดิน (Vermicompost) โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) มี 3 ซ้ำ โดยปัจจัยที่ศึกษาประกอบด้วย 2 ชุดดิน (1) ชุดดินน้ำพอง (Ng) ตัวแทนดินทราย (Sand) (2) ชุดดินพิมาย (Pm) ตัวแทนดินเหนียว (Clay) โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนของกากซิตริกและมูลวัว ต่อดินที่แตกต่างกันดังนี้ 90:10, 180:20, 360:40 และ 540:60 g/400 g ของดิน โดยมีระยะเวลาในการหมักหรือบ่ม 4 ช่วง (0, 15, 30, 60 วัน) รวมทั้งหมด 120 หน่วยทดลอง วางหน่วยทดลองภายในเรือนทดลอง และใส่ไส้เดือนดินจำนวน 10 ตัวทุกหน่วยการทดลอง โดยศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินบางประการก่อนและหลังการทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมของไส้เดือนดินมีผลต่อการเพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ (N, P, K, Mg และ Ca) ของดินทั้งสองชนิดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งสามารถลดปริมาณสารพิษไซยาไนด์ในกากซิตริกได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=59.pdf&id=527&keeptrack=11
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริกที่ใช้กากมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบโดยใช้ ไส้เดือนดิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง