ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดจำแนกชนิด (species) และ เรซ ( race) ของไส้เดือนฝอยรากปม ในพื้นที่เพาะปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและปฏิกิริยาพืชจำเพาะ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุรศักดิ์ แสนโคตร
เจ้าของผลงานร่วม อนันต์ หิรัญสาสี , เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล
คำสำคัญ root galling;adult female striae;Meloidogyne
หน่วยงาน หาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ข้อมูลการจัดจำแนกชนิดและ เรซ ( race) ของไส้เดือนฝอยรากปมในภาคตะวนออกฉียงเหนือยังไม่สมบูรณ์และครอบคลุมพื้นที่ จึงได้มีการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกในเขตจังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายเมื่อปี พ.ศ. 2552 (ครั้งที่ 1) ได้เก็บตัวอย่างดินมาศึกษาพบประชากร ไส้เดือนฝอยรากปมทั้งหมด 10 ประชากร เมื่อนำไปตรวจสอบชนิด (species) โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของรูปแบบรอยย่นส่วนก้น (perineal pattern) ของตัวเต็มวัยเพศเมีย สามารถจัดจำแนกชนิดของไส้เดือนฝอยรากปมได้ 2 ชนิดคือ Meloidogyne incognita และ M. javanica โดยมี 6 ประชากรเป็น M. incognita เพียงชนิดเดียว มี 1 ประชากรที่เป็น M. javanica เพียงชนิดเดียว และ 3 ประชากรพบการอาศัยปะปนกันอยู่ (Mixed population) โดยสัดส่วนของจำนวนประชากร M. incognita มากกวา M. javanica และเมื่อนำประชากรดังกล่าวไปทดสอบกับพืชจำเพาะ (differential host) เพื่อใช้ในการจัดจำแนก species และ race กับพืชทดสอบจำเพาะ 8 สายพันธุ์คือ ยาสูบพันธุ์ Burley Ky 14, ฝ้ายพันธุ์ ตากฟ้า 2 และ ตากฟ้า 3, พริกพันธุ์ California wonder แตงโมพันธุ์ Ban Pai 999, ถั่วลิสงพันธุ์ KK 4 และพันธุ์ Tainan 9, และมะเขือเทศพันธุ์สีดา โดยประเมินความรุนแรงของการเกิดรากปมกับพืชทดสอบ เมื่อเปรียบเทียบกับตารางปฏิกิริยาการตอบสนองของพืชมาตรฐานของ North Carolina Differential host Test พบว่าประชากรกลุ่ม M. incognita และ M. javanica ให้ผลสอดคล้องกับ perineal pattern และกลุ่มประชากร M. incognita จากจังหวัดเลย สามารถระบุถึงระดับ เรซ คือ เรซ 2 และเรซ 4
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=37.pdf&id=505&keeptrack=15
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง