ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การทดสอบวัสดุในการเพาะเลี้ยงและกิจกรรมของเอนไซม์ย่อยสลายของเห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi Speg.
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วีรวัตร นามานุศาสตร์
คำสำคัญ กิจกรรมของเอนไซม์;การเพาะเลี้ยง;สูตรอาหาร;เห็ดเรืองแสง
หน่วยงาน หาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi Speg. เป็นเห็ดที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ที่สามารถนำมาใช้ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมสาเหตุโรคพืช การศึกษาครั้งนี้เป็นการทดสอบการเจริญของเส้นใยเชื้อเห็ดบนวัสดุเพาะจำนวน 4 สูตร พบว่า เห็ดเรืองแสงไอโซเลต PW2 เส้นใยเจริญได้ดีที่สุดในขี้เลื่อยยางพาราผสมแป้งข้าวโพด 10% ขณะที่ไอโซเลต KKU2 เส้นใยเจริญได้ดีที่สุดในขี้เลื่อยยางพาราผสมแป้งข้าวสาลี 10% การตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ย่อยสลาย ที่เห็ดปลดปล่อยออกมาเพื่อย่อยสารอาหาร เพื่อนำไปสู่การหาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเส้นใยและดอกของเห็ด เรืองแสง พบว่าเห็ดเรืองแสงไอโซเลต PW2 มีกิจกรรมของเอนไซม์ cellulase สูงที่สุดคือเท่ากับ 6.02 μmol-glucose equivalent/mg protein/hr การวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์ pectinase พบว่าไอโซเลต PW4 มีกิจกรรมของเอนไซม์สูงที่สุดเท่ากับ 151.10 μmol-galacturonic acid equivalent/mg protein/hr การวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์ amylase พบว่าเห็ดเรืองแสงทุกไอโซเลตมีกิจกรรมของเอนไซม์ amylase ค่อนข้างต่ำ ไอโซเลตที่มีกิจกรรมของเอนไซม์สูงที่สุดคือ PW4 โดยมีค่าเท่ากับ 0.63 μmol-glucose equivalent/mg protein/hr ในขณะที่กิจกรรมของเอนไซม์ protease ไอโซเลต PW1 มีกิจกรรมของเอนไซม์สูงที่สุดเท่ากับ 13.8 μmol-tyrosine equivalent/mg protein/hr การศึกษานี้ชี้ให้เห็นถึงกิจกรรมเอนไซม์ย่อยสลายของเห็ดเรืองแสง N. nambi
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=35.pdf&id=503&keeptrack=16
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การทดสอบวัสดุในการเพาะเลี้ยงและกิจกรรมของเอนไซม์ย่อยสลายของเห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi Speg. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง