ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะปลากดหัวโม่ง Arius maculatus (Thunberg,1792) ในพื้นที่ป่าชายเลนชายฝั่งบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุทิสา ทองคำ
คำสำคัญ spotted catfish;stomach content;Ban Laem coastal;benthic feeder
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม 73140
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะของปลากดหัวโม่งที่เก็บรวบรวมจากบริเวณป่าชายเลนชายฝั่งบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2556 จากตัวอย่างปลากระบอกทั้งหมด 570 ตัว ทำการวิเคราะห์ชนิดของอาหารในกระเพาะด้วยวิธี Points method ผลการศึกษาพบองค์ประกอบอาหารหลัก ได้แก่ ไส้เดือนทะเล รองลงมาได้แก่ ปู แพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มต่างๆ ได้แก่ โคพีพอด หนอนตัวแบน ซากเน่าเปื่อย หอย แอมฟิปอด กุ้ง และเคย ผลการศึกษาองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะปลากดหัวโม่ง พบว่าปลากดหัวโม่งเป็นปลาที่กินสัตว์ทะเลหน้าดิน ผลจากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของปลาในสายใยอาหารป่าชายเลนที่เป็นผู้ล่า และสามารถนำมาเป็นข้อมูลอ้างอิงในเรื่องของนิเวศวิทยาการกินอาหารของปลาในป่าชายเลนชายฝั่งบ้านแหลม และเพื่อการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรชายฝั่งในพื้นที่
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=46819
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง