ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินพื้นที่ทิ้งร้างเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวธิดารัตน์ คำล้อม
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ, ผศ.ดร.กาญจนา นาคะภากร
คำสำคัญ พื้นที่ทิ้งร้าง (Abandoned land), นิเวศภูมิทัศน์ (Landscape ecology), เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics)
หน่วยงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทำการศึกษาพื้นที่ทิ้งร้างในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้แก่ อาคารและสิ่งปลูกสร้างร้าง นาร้าง ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ป่าละเมาะ และที่ลุ่มน้ำขัง และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2555 พบว่า ป่าละเมาะและที่ลุ่มน้ำขัง ได้เพิ่มขึ้น 22.96% และ 29.18% มีพื้นที่การปลูกข้าวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นาข้าวไปเป็นพื้นที่ชุมชน พื้นที่ทุ่งหญ้า พื้นที่โล่ง สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นั้นมาจากการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัย และภัยธรรมชาติ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง