ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบอักษรเบรลล์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม FontForge
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิเชียร ดอนแรม
เจ้าของผลงานร่วม พันธุ์ธัช ศิริวัน , สถาพร จิรธรรมกูล
คำสำคัญ FontForge;อักษรเบรลล์
หน่วยงาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 695 หมู่ที่ 3 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 โทรศัพท์ : 03 848 5149 Email : noom_vichien@hotmail.com
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบอักษรเบรลล์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม FontForge ในการพัฒนารูปแบบอักษรเบรลล์ครั้งนี้ปัญหาที่สำคัญคือเอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะของภาษาไทย และเมื่อได้พัฒนารูปแบบอักษรเบรลล์สำเร็จ จึงนำไปทดสอบการใช้งานในโรงเรียนสอนคนตาบอด จำนวน 25 คน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบอักษรเบรลล์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม FontForge is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง