ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบธาตุเหล็กจากอาหาร และการเข้าถึงอาหารและการมีอยู่ของอาหารระหว่างหญิงชาวเขาและหญิงชาวเมือง ในจังหวัดเชียงราย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดวงตะวัน แสงเงิน
เจ้าของผลงานร่วม Asst. Prof. Carol Hutchinson , Assoc. Prof. Warapone Satheannoppakao , Assoc. Prof. Mathuros Tipayamongkholgul
คำสำคัญ Dietary Iron Intake;Food Accessibility;Food Availability;Women Reproductive Aged;Hill Tribe
หน่วยงาน 420/1 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ผลของการเปรียบเทียบธาตุเหล็กจากอาหาร และการเข้าถึงอาหารและการมีอยู่ของอาหารระหว่างหญิงชาวเขาและหญิงชาวเมือง ในจังหวัดเชียงราย พบว่า หญิงชาวเขาบริโภคธาตุเหล็กจากเนื้อสัตว์และพืชผัก โปรตีนจากเนื้อสัตว์ และวิตามินซี ซึ่งเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมการดูดซึมธาตุเหล็กน้อยกว่าหญิงชาวเมือง และบริโภคแคลเซียม ซึ่งเป็นต้วยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กน้อยกว่าหญิงชาวเมืองอีกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่า ร้อยละ 18.75 ของพืชผักและร้อยละ 28.14 ของเนื้อสัตว์ในพื้นที่ชาวเขามีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบสูงที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 20 ของพืชผักและร้อยละ 31.61 ของเนื้อสัตว์ในพื้นที่ชาวเมือง มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบสูงที่สุด รวมถึงผลไม้ที่วางขายในแต่ละพื้นที่ พบว่า ร้อยละ 4 ของผลไม้ที่มีในตลาดในพื้นที่ชาวเขาและร้อยละ 14 ของผลไม้ที่มีในตลาดในพื้นที่ชาวเมืองมีวิตามินซีเป็นส่วนประกอบสูงที่สุด หญิงชาวเขาส่วนใหญ่บริโภคพืชผักที่เก็บเองและบริโภคเนื้อสัตว์ที่ฆ่าเอง และอาศัยอยู่ห่างจากแหล่งขายอาหารปรุงสำเร็จ และแหล่งขายวัตถุดิบสำหรับปรุงประกอบอาหาร >2 กิโลเมตร แต่อย่างไรก็ตาม ชาวเขาส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงอาหารได้ เนื่องจากมีรถขายอาหารเคลื่อนที่เข้าไปขายยังแหล่งอาศัยทุกวันเว้นวัน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง