ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของจิตบำบัดประคับประคองโดยครอบครัวมีส่วนร่วมต่ออาการซึมเศร้าของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ ( THE EFFECT OF SUPPORTIVE PSYCHOTHERAPY WITH PARTICIPATING FAMILY ON DEPRESSIVE SYMPTOMS OF ELDERLY PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSIVE DISORDER )
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง น.ต.หญิง อุดมลักษณ์ ศรีเพ็ง
คำสำคัญ อาการซึมเศร้า ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ และจิตบำบัดประคับประคองโดยครอบครัวมีส่วนร่วม(Depressive symptoms, The elderly patient with major depressive disorder, the supportive psychotherapy with participating family )
หน่วยงาน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อเปรียบเทียบอาการซึมเศร้าของผู้ ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุก่อนและหลังได้รับจิตบำบัดประคับประคองโดยครอบครัวมีส่วนร่วมและระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าอายุ 60 ปีขึ้นไป สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศกรุงเทพมหานคร โดยจับคู่และแยกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน กลุ่มทดลองได้รับการทำจิตบำบัดประคับประคองโดยครอบครัวมีส่วนร่วมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยประยุกต์แนวคิดของ Winston, Rosenthal and Pinsker(2004) ผลการวิจัยพบว่า:อาการซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุภายหลังได้รับจิตบำบัดประคับประคองโดยครอบครัวมีส่วนร่วมต่ำกว่าก่อนได้รับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอาการซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุของกลุ่มทดลองต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง