ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ของผู้เรียนบนพื้นฐานภูมิปัญญา และมิติวิถีไทยเรื่องดิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุมาลี ชัยเจริญ
เจ้าของผลงานร่วม อิศรา ก้านจักร , จารุณี ชามาตย์ , ปรมะ ขวงเมือง
คำสำคัญ การออกแบบการสอน;การสร้างความรู้;ภูมิปัญญา;มิติวิถีไทย;นวัตกรรมการเรียนรู้
หน่วยงาน สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างความรู้บนพื้นฐานภูมิปัญญาและมิติวิถีไทย ถึงกระบวนการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ฯ ที่สังเคราะห์โดยอาศัยพื้นฐานทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความรู้ตามปรัชญา สังคม วัฒนธรรม และวิถีไทย รวมทั้งค่านิยมพื้นฐาน และภูมิปัญญาไทย มี 12 องค์ประกอบ และกระบวนการประเมิน พบว่า นวัตกรรมการเรียนรู้ฯ มีคุณภาพ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การประเมินผลผลิต การประเมินบริบทการใช้ การประเมินด้านความคิดเห็นของผู้เรียน การประเมินด้านความสามารถทางด้านการปฎิบัติ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2018041715452631.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ของผู้เรียนบนพื้นฐานภูมิปัญญา และมิติวิถีไทยเรื่องดิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง