ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อภิชาติ เหล็กดี
เจ้าของผลงานร่วม วรปภา อารีราษฎร์ , ฐิติมา ผ่องแผ้ว
คำสำคัญ สื่อเสริมการเรียนรู้;เทคโนโลยีความเสมือนจริง;การประยุกต์ใช้;กิจกรรมการเรียนรู้
หน่วยงาน สาขาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด ศึกษาความสนใจ และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ARL พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1. หลักและแนวคิด ด้านการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด 2. สื่อและเครื่องมือการเรียนรู้ประกอบด้วย สื่อระบบสุริยจักรวาล สื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบสังเกต และแบบบันทึกการเข้าใช้สื่อการเรียนรู้ 3. กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ARL ประกอบด้วยกิจกรรมก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 4. ตัวชี้วัดของกิจกรรม จำนวน 5 ตัว ส่วนความสนใจของนักเรียนในการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ARL นั้น นักเรียนให้ความสนใจการเรียนรู้ในเวลากิจกรรมลดเวลาเรียนร้อยละ 61.18 และสนใจการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดร้อยละ 83.53 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ARL ในระดับมากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://it.rmu.ac.th/itm-journal/assets/uploads/formidable/6/177-186.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.