ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การยอมรับและการบังคับตามคำชี้ขาดทางการค้าพาณิชย์ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์ , รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์ , อาจารย์จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ , อาจารย์ชวจารี เรี่ยวแรงกุศล
คำสำคัญ ประชาคมอาเซียน;การยอมรับและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดการระงับข้อพิพาทนอกศาลระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ประเทศสมาชิกอาเซียนประสบปัญหาในการยอมรับและบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ เนื่องจากคำชี้ขาดมีความขัดหรือแย้งกับกฎหมายภายใน และนโยบายสาธารณะแห่งรัฐสมาชิก วิธีแก้ไขปัญหาคือทุกประเทศอาเซียนควรต้องยอมรับและบังคับตามอนุสัญญากรุงนิวยอร์ก โดยถือเอากฎหมายแม่แบบของ UNCITRAL อย่างเคร่งครัด และองค์กรอาเซียนด้านกฎหมายต้องมีบทบาท ในการสร้างหลักการเดียวกันในเรื่องการยอมรับเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะของรัฐ และไม่จำเป็นต้องมีศูนย์อนุญาโตตุลาการกลางและกฎหมายอนุญาโตตุลาการประจำภูมิภาคอาเซียน เพราะมีศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอยู่ 2 แห่งในมาเลเซียและสิงคโปร์
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การยอมรับและการบังคับตามคำชี้ขาดทางการค้าพาณิชย์ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง