ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้สารสนเทศชีวภาพช่วยในการพัฒนาเทคนิคอินเฮาส์แซนด์วิชอีไลซ่าสำหรับตรวจสารแอมีลอยด์ เอ ออสทีโอพอนทินโทรโพมัยโอสิน 4 และเพอรอกซิรีดอกซิน 2 ในน้ำเหลืองมนุษย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นุชจนาถ หีบแก้ว
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิน สุรเชษฐพงษ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ พราพงษ์
คำสำคัญ แอมีลอยด์ เอ;ออสทีโอพอนทิน;โทรโพมัยโอสิน 4;เพอรอกซิรีดอกซิน 2
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ผลการตรวจวัดอาสาสมัครกลุ่มทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีประวัติการสัมผัสใยหินและอาสาสมัครกลุ่มอาชีพทั่วไปพบว่าระดับของ OPN สูงอย่างมีนัยสำคัญ (p < 0.05) เมื่ออายุมากกว่า 40 ปี และระดับของ PRX2 สูงอย่างมีนัยสำคัญในอาสาสมัครกลุ่มที่มีประวัติสัมผัสใยหิน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าพัฒนาชุดตรวจสอบอินเฮาส์แซนวิชอีไลซ่าที่ถูกพัฒนามีความจำเพาะกับตัวบ่งชี้ชีวภาพ SAA OPN TPM4 และ PRX2 และมีต้นทุนต่ำสามารถใช้เป็นชุดทดสอบสำหรับตรวจสารภูมิต้านทาน SAA OPN TPM4 และ PRX2 ในน้ำเหลืองมนุษย์ได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง