ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมการควบคุมอาหารคาร์โบไฮเดรตที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของคิงร่วมกับการกำกับติดตามทางโทรศัพท์ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลสะสมในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รัชดา จันทราภรณ์
เจ้าของผลงานร่วม รศ. ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ , รศ. ดร.สุนีย์ ละกำปั่น , อ. นพ.กรภัทร มยุระสาคร
คำสำคัญ โปรแกรมการควบคุมอาหารคาร์โบไฮเดรต;การกำกับติดตามทางโทรศัพท์;ระดับน้ำตาลสะสมในเลือด;เบาหวาน
หน่วยงาน ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มห่วิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาผลของโปรแกรมการควบคุมอาหารคาร์โบไฮเดรตที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของคิงร่วมกับการกำกับติดตามทางโทรศัพท์ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลสะสมในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ที่มารับบริการที่หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ โรงพยาบาลศิริราช แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมซึ่งประกอบด้วย การทำกิจกรรมกลุ่ม 2 ครั้ง และการกำกับติดตามทางโทรศัพท์เฉพาะราย 3-4 ครั้ง เป็นระยะทดลอง 8 สัปดาห์ และระยะติดตามผล 4 สัปดาห์
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ผลของโปรแกรมการควบคุมอาหารคาร์โบไฮเดรตที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของคิงร่วมกับการกำกับติดตามทางโทรศัพท์ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลสะสมในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง