ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คุณภำพชีวิตของผู้ชำยที่เป็นโรคเบำหวำนร่วมกับมีภำวะเสื่อมสมรรถภำพทำงเพศ (Quality of Life among Diabetic Men Living with Diabetic Erectile Dysfunction)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Dr. Pulawit Thongtang
เจ้าของผลงานร่วม Prof. Dr. Warunee Fongkaew , Prof. Bannakij Lojanapiwat , Assoc. Prof. Dr. Nantaporn Sansiriphun , Lect. Dr. Nonglak Chaloumsuk
คำสำคัญ Quality of life;Erectile dysfunction;Prevalence;Diabetic patient;Qualitative research;ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ;คุณภาพชีวิต;โรคเบาหวาน
หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจากเบาหวานคือภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยจากโรคเบาหวาน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยเบาหวานชาย 10 คนมีโอกาสเกิดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจากเบาหวานถึง 7 คน (71.65%) ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง ผู้ป่วยเบาหวานชายมีการรับรู้เกี่ยวกับภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของตนในด้านการสูญเสียความเป็นชาย กลัวการสูญเสียสัมพันธภาพ และการมีการจัดการโดย การแสวงหาข้อมูล การพยายามคงไว้ซึ่งลักษณะความเป็นชาย และการยอมรับความสูญเสีย
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง