ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมการปรับวิถีชีวิตด้วยตนเองต่อไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พิมพ์วีรา ละลำ
คำสำคัญ โปรแกรมการปรับวิถีชีวิตด้วยตนเอง;ไกลโคไซเลทฮีโมโกลบิน;ผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โปรแกรมการปรับวิถีชีวิตด้วยตนเอง ผู้วิจัยนำกรอบแนวคิดทฤษฎี self-determination theory ของ เดซี และ ไรอันมาพัฒนาเป็นโปรแกรม ที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ออกกำลังกายตามหลักของ FITT และควบคุมการรับประทานอาหารตามค่าดัชนีมวลกาย โดยผู้สูงอายุจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฎิบัติด้วยตนเอง ตามความชอบและความถนัด นาน 12 สัปดาห์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมมีค่าไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินในลดลงมากกว่า กลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า บุคลากรสุขภาพสามารถใช้โปรแกรมการปรับวิถีชีวิตด้วยตนเอง ในการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อควบคุมระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/139505/122968
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง