ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลการฝึกด้วยเกมส์เทคโนโลยีเสมือนจริงเชิงพาณิชย์พร้อมกับการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบสมรรถนะ ต่อการเคลื่อนไหวของแขนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกึ่งเฉียบพลัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศิรดา หล่อลักษณ์
คำสำคัญ Stroke;Virtual Reality;Compensatory movement;Knowledge of Performace;Feedback
หน่วยงาน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การฝึกแขนด้วยเกมส์เทคโนโลยีเสมือนจริงเชิงพาณิชย์เป็นหนึ่งในวิธีฟื้นฟูแขนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกึ่งเฉียบพลัน แต่คะแนนที่แสดงในเกมส์อาจทำให้ผู้ป่วยละเลยการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง เกิดการเคลื่อนไหวชดเชยของแขนและลำตัว ซึ่งการมีข้อมูลป้อนกลับแบบสมรรถนะอาจช่วยลดการเคลื่อนไหวชดเชยของแขนในขณะฝึกแขนด้วยเกมส์เทคโนโลยีเสมือนจริง จึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ในการดูผลของข้อมูลป้อนกลับแบบสมรรถนะ งานวิจัยนี้พบว่า หลังจากฝึกแขนด้วยเกมส์เทคโนโลยีเสมือนจริง 4 สัปดาห์ กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับข้อมูลป้อนกลับแบบสมรรถนะมีการเคลื่อนไหวของไหล่ดีขึ้น การเคลื่อนไหวชดเชยของแขนและลำตัวลดลง ขณะที่กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้รับข้อมูลป้อนกลับมีการเคลื่อนไหวชดเชยของแขนและลำตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นนักกายภาพบำบัดจึงควรให้ข้อมูลป้อนกลับแบบสมรรถนะแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในการฝึกแขนด้วยเกมส์เทคโนโลยีเสมือนจริง
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ผลการฝึกด้วยเกมส์เทคโนโลยีเสมือนจริงเชิงพาณิชย์พร้อมกับการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบสมรรถนะ ต่อการเคลื่อนไหวของแขนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกึ่งเฉียบพลัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.