ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินระดับคลอโรฟิลล์ในใบข้าวโพดโดยการใช้ Chlorophyll meter และความสัมพันธ์กับน้ำหนักแห้งมวลชีวภาพและผลผลิต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สืบสกุล ศิริยุทธ์
เจ้าของผลงานร่วม ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
คำสำคัญ เครื่องวัดคลอโรฟิลล์;ข้าวโพด;ไนโตรเจน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับคลอโรฟิลล์ในใบข้าวโพด โดยการใช้ Chlorophyll meter (Minolta SPAD-502) และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่อ่านได้จากเครื่อง SPAD ซึ่งกำหนดเป็นค่า SPAD chlorophyll meter reading (SCMR) กับน้ำหนักแห้งมวลชีวภาพและผลผลิตของข้าวโพด โดยทำการปลูกข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5 จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า พลวัตค่า SCMR ที่วัดได้จากใบข้าวโพดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะพัฒนาการและแปรผันตามระดับปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่ โดยการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่มากขึ้นส่งผลให้ค่า SCMR เพิ่มขึ้นตาม นอกจากนี้ยังพบว่าค่า SCMR มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักแห้งมวลชีวภาพและผลผลิต
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=30.pdf&id=487&keeptrack=14
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การประเมินระดับคลอโรฟิลล์ในใบข้าวโพดโดยการใช้ Chlorophyll meter และความสัมพันธ์กับน้ำหนักแห้งมวลชีวภาพและผลผลิต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.