ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียในกากน้ำตาลโดยใช้น้ำมะพร้าว เป็นสารอาหารเสริมและการเติมสารที่ทําให้เกิดเจล (Development of bacterial cellulose production in molasses by using coconut juice as the nutrient supplement and adding of gelling agent)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กาญจนา ชินสําราญ
เจ้าของผลงานร่วม ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ
คำสำคัญ เซลลูโลสจากแบคทีเรีย;กากน้ำตาล;น้ำมะพร้าว;สารที่ทําให้เกิดเจล
หน่วยงาน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรีย Acetobacter aceti subsp. xylinum TISTR 975 ในอาหารเลี้ยงเชื้อ (กากน้ำตาลโดยใช้น้ำมะพร้าวเป็นสารอาหารเสริมและเติมสารที่ทําให้เกิดเจล ได้แก่ อะการ์ เพคติน และอัลจิเนต ที่ความเข้มข้นต่างๆ) การหมักแบบนิ่ง ใช้กล้าเชื้อเริ่มต้นร้อยละ 10 หมักที่อุณหภูมิห้อง พบว่า แบคทีเรียสร้างเซลลูโลสได้ดีที่สุดในกากน้ำตาลที่ละลายด้วยน้ำมะพร้าวที่มีปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้เท่ากับ 10 ดีกรีบริกซ์ และเติมสารเพคตินร้อยละ 0.5 ระยะเวลาในการหมัก 15 วัน สามารถขยายระดับการผลิตในอาหารเลี้ยงเชื้อปริมาตร 1 ลิตร ได้เซล ลูโลสจากแบคทีเรีย 710.38 กรัม/ลิตร (น้ำหนักเปียก/ปริมาตร) หรือ 28.05 กรัม/ลิตร (น้ำหนักแห้ง) ร้อยละ 2.80 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า น้ำมะพร้าวและเพคตินสามารถนำมาใช้ในการส่งเสริมการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้กากน้ำตาลเป็นซับสเตรทได้
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.journal.rmutsb.ac.th/th/data_news/file/rmutsb-journal-20151217-pdf-296.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง