ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านเครื่องมือสื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Development of an Interactive Communication Model for Chiang Mai Cultural Tourism via Mobile Devices)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นิคม ชัยขุนพล
เจ้าของผลงานร่วม สันทัด ทองรินทร์ , วิทยาธร ท่อแก้ว
คำสำคัญ รูปแบบปฏิสัมพันธ์;การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว;เครื่องมือสื่อสารแบบเคลื่อนที่
หน่วยงาน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 447 คน พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้สื่อทุกวัน โดยการค้นหาข้อมูลและการสนทนาทุกวัน ส่วนการโพสต์ข้อความ แสดงความเห็น และเล่นเกม แล้วแต่โอกาส 2) ต้องการเนื้อหาการท่องเที่ยวด้านอาหารประจำถิ่น ประวัติและเรื่องราวความเป็นมาที่เกี่ยวข้อง บริบทสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวประเพณีและเทศกาล โบราณสถาน วิถีชีวิตของชุมชน 3) ต้องการรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ การเชื่อมโยงจากภาพ กราฟิก ข้อความ สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยเลื่อนอ่านได้ทีละหน้า สามารถค้นได้จาก คำค้นและแสดงผลเฉพาะเรื่องที่ต้องการ และต้องการสื่อในรูปแบบภาพถ่าย วิดีโอ อะนิเมชั่น เสียง ข้อความและกราฟฟิก 4) การปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารคือ แบบให้ข้อมูล แบบแลกเปลี่ยน และแบบร่วมสร้าง โดยผลการประเมินการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับดีมากทั้ง 3 รูปแบบ มีความพึงพอใจในแบบแลกเปลี่ยน แบบให้ข้อมูล และแบบร่วมสร้าง ตามลำดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://journal.human.cmu.ac.th/ojs/index.php/human/article/view/305/211
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง