ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบค่านิยมไทย-อาเซียน และการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังเด็กปฐมวัย ให้เกิดการรับรู้ค่านิยมไทย-อาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
เจ้าของผลงานร่วม ดร.เสกสรร มาตวังแสง
คำสำคัญ ค่านิยมไทย-อาเซียน;เด็กปฐมวัย;การรับรู้;การจัดการเรียนรู้รูปแบบ VIEW
หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ได้องค์ประกอบการรับรู้ค่านิยมไทย-อาเซียน (TAV) 7 ด้านคือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ วัฒนธรรม, มีจิตนิสัยดี, รักการเรียนรู้, ปรับตัวเข้าสังคม, มีความพอเพียง, ความเป็นพลเมืองอาเซียน และภูมิใจในความเป็นไทย-อาเซียน และได้การจัดการเรียนรู้ รูปแบบ VIEW คือ ขั้นสำรวจ (V) ขั้นสร้างจินตนาการ (I) ขั้นการแสดงออก (E) ขั้นสรุปค่านิยม (W) ซึ่งสามารถปลูกฝังให้คะแนนการรับรู้ TAV ในเด็กปฐมวัยทั้งโดยรวมและรายด้าน เพิ่มมากขึ้นและสูงกว่าการจัดการเรียนรู้ แบบปกติในกลุ่มเปรียบเทียบอย่างชัดเจน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การวิเคราะห์องค์ประกอบค่านิยมไทย-อาเซียน และการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังเด็กปฐมวัย ให้เกิดการรับรู้ค่านิยมไทย-อาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง