ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างระบบการผลิตเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ดรุณี วัฒนศิริเวช
คำสำคัญ เกษตรอินทรีย์;พัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว;กลยุทธ์การตลาด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างระบบการผลิตเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง