ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การแยกและการศึกษาคุณลักษณะของเปปไทด์ต้านออกซิเดชันจากไฮโดรไลเสทของโปรตีนรำข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. ลัดดา วัฒนศิริธรรม
เจ้าของผลงานร่วม รศ. ดร. โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
คำสำคัญ Rice bran protein, Rice bran protein hydrolysates, Antioxidant peptides
หน่วยงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย สกัดโปรตีนจากรำข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ สกัดไขมันโดยวิธี Alkaline extraction และ Osborne โปรตีนที่สกัดตามวิธี Osborne นำมาย่อยด้วยเอนไซม์ปาเปนและทริปซิน ไฮโดรไลเสทที่ได้จากการย่อยโปรตีนอัลบูมินแบบเสียสภาพธรรมชาติแล้ว ด้วยเอนไซม์ทริปซินมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันสูงสุด เปปไทด์จากไฮโดรไลเสทนี้มีสมบัติต้านออกซิเดชันสูง ทดสอบโดยวิธี ORAC FRAP และ Copper ion chelating activity
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง