ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผผลของการจัดการดินและปุ๋ยต่อผลผลิตต้นสด และลักษณะทางการเกษตรบางประการของข้าวฟ่างหวาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุจินต์ รงฤทธิ์
เจ้าของผลงานร่วม เกษสุดา เดชภิมล , ประสิทธิ์ ใจศิล
คำสำคัญ ดิน;ปุ๋ย;ข้าวฟ่างฟวาน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ข้าวฟ่างหวานเป็นพืชที่มีศักยภาพสูงในการใช้เป็นวัตถุดิบเสริม สำหรับผลิตเอทานอลในเชิงพาณิชย์ จึงได้ศึกษาการจัดการดินและปุ๋ย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปลูกข้าวฟ่างหวาน เพื่อใช้เป็นพืชพลังงานทดแทนในอนาคต โดยทำการทดลองในกระถางที่เรือนทดลองหมวดดินและปุ๋ย คณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 4 ซ้ำ โดยมี 10 ตํารับการทดลองคือ 1. ตํารับที่ไม่ได้รับปุ๋ย 2. ใส่เฉพาะปุ๋ยคอก อัตรา 1000 กก./ไร่ 3.ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 40 กก./ไร่ 4. ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 80 กก./ไร่ 5. ใสปุ๋ยเคมีสูตร 16- 16-8 อัตรา 40 กก./ไร่ 6. ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 80 กก./ไร่ 7. ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 40 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยคอก 8. ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 80 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยคอก 9. ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 40 กก./ไร่ 10. ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 80 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยคอก ปลูกข้าวฟ่างหวานลูกผสมพันธุ์ Praj 1 เป็นพืชทดสอบ ผลการทดลองพบว่า ทุกตำรับที่ใช้ปุ๋ยให้ผลผลิตเฉลี่ยลำต้นสดของข้าวฟ่างหวานสูงกว่าตำรับที่ไม่ได้รับปุ๋ย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=251.pdf&id=482&keeptrack=27
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผผลของการจัดการดินและปุ๋ยต่อผลผลิตต้นสด และลักษณะทางการเกษตรบางประการของข้าวฟ่างหวาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง