ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ กรณีศึกษา:การทำตะเกียงน้ำมันพืชแบบโบราณของชุมชนปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ขัตติยา ขัติยวรา
คำสำคัญ การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น;โลกาภิวัฒน์;ตะเกียงน้ำมันพืชแบบโบราณ;ชุมชนปงยางคก
หน่วยงาน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐาน ซึ่งเป็นรากเหง้าของชุมชน และการปรับตัวของภูมิปัญญาการทำตะเกียงน้ำมันพืชโบราณและหาข้อสรุปว่าชุมชนมีการตั้งรับหรือปรับตัวในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองอย่างไรต่อความเคลื่อนไหวภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ พบว่า สถานการณ์เกี่ยวกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนปงยางคก เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและภายในชุมชนซึ่งส่งผลต่อการปรับตัวของภูมิปัญญาด้วยการสร้างความหมายของ “ความโบราณ” ผ่าน “ตำนาน”
ข้อมูลเพิ่มเติม http://j-com-dev-and-life-qua.oop.cmu.ac.th/uploads/article/176/58/8.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ กรณีศึกษา:การทำตะเกียงน้ำมันพืชแบบโบราณของชุมชนปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง