ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ของชุมชนตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิจิตรา มนตรี
เจ้าของผลงานร่วม จำรัส กลิ่นหนู , สำราญ ไชยคำวัง , ศรีนวล ฟองมณี
คำสำคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น;วัฒนธรรม;ประเพณี;ฐานข้อมูล
หน่วยงาน สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย สร้างและหาประสิทธิภาพของฐานข้อมูล ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นของชุมชน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำแนกตามสถานภาพด้านเพศและอายุ พบว่าการสร้างและหาประสิทธิภาพของฐานข้อมูล โดยผู้เชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อฐานข้อมูลฯ อยู่ในระดับมาก และ ผู้ใช้งานเพศหญิงและเพศชาย มีความพึงพอใจต่อฐานข้อมูล แตกต่างกัน และผู้ใช้งานทุกช่วงอายุมีความพึงพอใจต่อฐานข้อมูลฯ ไม่แตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://research.crru.ac.th/index.php/journal/main/fulltext/322/19
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนาฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ของชุมชนตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง