ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของบุคลากรต่อเว็บไซต์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นันทิดา โอฐกรรม
คำสำคัญ พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์;การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ;เว็บไซต์
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พบว่า บุคลากรใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ ในระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์โดยภาพรวมในระดับปานกลาง นอกจากนี้ พบว่า พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
ข้อมูลเพิ่มเติม http://mct.rmutp.ac.th/jmct/wp-content/uploads/2018/09/03_01_04-Rarticle-_Nantida_p.36-41.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


พฤติกรรมการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของบุคลากรต่อเว็บไซต์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง