ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรื่อง “ตลาดน้ำวัดสะพาน”
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จิตรกร ผดุง
เจ้าของผลงานร่วม ปวีณ ทศพิทักษ์กุล , อารยา วงศ์เพ็ชร
คำสำคัญ วีดีทัศน์เชิงท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์;รายการวีดิทัศน์;ตลาดน้ำวัดสะพาน
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนต์ ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ผลิตสื่อวีดีทัศน์และศึกษาความคิดเห็นต่อสื่อวีดิทัศน์ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของตลาดน้ำวัดสะพาน ผลประเมินสื่อวีดิทัศน์โดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านเนื้อหารายการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ด้านเทคนิคการผลิต มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง สำหรับผลประเมินโดยกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการรับรู้เนื้อหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและด้านความพึงพอใจในการผลิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://mct.rmutp.ac.th/jmct/wp-content/uploads/2018/09/03_01_02-Rarticle-Jittrakorn_p.18-25.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การศึกษาการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรื่อง “ตลาดน้ำวัดสะพาน” is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง