ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การลดสารคลอไพริฟอสตกค้างและโรคแอนแทรคโนสของพริกหวาน (Capsicum annuum) โดยโอโซนไมโครบับเบิล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อมรรัตน์ ตามจะโปะ
คำสำคัญ โอโซนไมโครบับเบิล;โรคแอนแทรคโนส;สารคลอไพริฟอส
หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ปัจจุบันพริกหวานเป็นพืชผักที่ได้รับความนิยมในการบริโภคเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามผลพริกหวานยังพบปัญหาการเกิดโรคแอนแทรคโนส และการตกค้างของสารคลอไพริฟอสหลังการเก็บเกี่ยวในปริมาณที่สูงขึ้น จึงมีการพัฒนาวิธีการล้างผลผลิตที่เหมาะสม และปลอดภัย โดยการใช้เทคโนโลยีโอโซนไมโครบับเบิล เนื่องจากสามารถแตกตัวเป็นอนุมูลอิสระจำนวนมาก และเป็นสารออกซิไดซ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้โครงสร้างหรือพันธะต่างๆ ของสารกำจัดศัตรูพืชแตกตัวได้ง่าย และทำลายเชื้อจุลินทรีย์ได้อย่างดี ดังนั้นการใช้โอโซนไมโครบับเบิล จึงสามารถลดสารกำจัดศัตรูพืช และควบคุมการเกิดโรคหลังการเก็บเกี่ยวในผลพริกหวาน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง