ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวสำหรับพ่อแม่ที่มีบุตรแต่ละข่วงวัย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล
เจ้าของผลงานร่วม ดร ผลาดร สุวรรณโพธิ์ , ดร ประชา อินัง , ดร ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม , รศ ดร สฎายุ ธีระวณิชตระกูล , อ กมลวรรณ พลรักดี
คำสำคัญ ความเข้มแข็งของครอบครัว;พ่อแม่;บุตรแต่ละช่วงวัย
หน่วยงาน ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว สำหรับพ่อแม่ที่มีบุตรแต่ละช่วงวัย ให้สามารถเรียนรู้องค์ความรู้ที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ และ สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมที่สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในการพัฒนาบุคคลในครอบครัวให้เป็นประชากรที่มีศักยภาพต่อไป
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง