ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องจักรต้นกำลังไฟฟ้าอเนกประสงค์สำหรับดัดแปลงพาหนะไทยท้องถิ่นเป็นพาหนะไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยวและการขนส่ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์
คำสำคัญ เครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์;เครื่องจักรต้นกำลังไฟฟ้าอเนกประสงค์;รถอีแต๋น;รถชมวิว;ค่าใช้จ่ายต่อระยะทาง
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เบอร์โทร 02-69767905 อีเมล์ chana99@hotmail.com
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เครื่องต้นกำลังไฟฟ้าอนกประสงค์ เป็นเครื่องจักรไฟฟ้าสำเร็จรูปที่สามารถใช้งานทดแทนเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์ที่ใช้กันมากในด้านการเกษตรและการขนส่งในประเทศไทย ถูกออกแบบสร้างและผลิต ในประเทศไทย มีสองแบบ แบบใช้มอเตอร์แบบดุม และแบบใช้มอเตอร์แบบแนวนอน มีชุดควบคุมและสามารถต่อคันเร่งใช้งานได้ทันที ทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการติดตั้ง ซ่อมบำรุงง่าย และสามารถเปลี่ยนเครื่องจักรกลการเกษตรเดิมที่ใช้เครื่องยนต์อเนกประสงค์มาเป็นเครื่องจักรไฟฟ้าและพาหนะไฟฟ้าได้ทันที มีค่าใช้จ่ายดำเนินการและบำรุงรักษาถูก
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง