เตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวไม่ง้อแสงอาทิตย์เพื่อเกษตร 4.0

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  เตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวไม่ง้อแสงอาทิตย์เพื่อเกษตร 4.0
เจ้าของผลงาน :  ยุต เอี่ยมสอาด
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียว, เกษตร 4.0
หน่วยงาน :  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย :  เตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวไม่อาศัยแสงอาทิตย์ (Non – Solar Fish and Meat Daddeaw Oven)” เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตปลาแดดเดียวหรือเนื้อแดดเดียว ที่ไม่สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได้ตามต้องการ เพราะต้องอาศัยพลังงานจากธรรมชาติซึ่งควบคุมไม่ได้ เช่น ความร้อนจากแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอในการตากปลาหรือเนื้อสัตว์ หรือหากอยู่ในช่วงฤดูฝนที่สภาพอาการไม่เป็นใจ ทำให้คุณภาพและปริมาณการผลิตลดลง ทางผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเครื่องอบไม่ง้อแสงอาทิตย์ โดยอาศัยอุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า จุดเด่นคือสามารถทำความร้อนและลดความร้อนได้อย่างรวดเร็ว เตามีขนาดเล็กกว่าเตาประเภทอื่น ๆ เป็นเตาสะอาด ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุมความร้อนได้อย่างแม่นยำ ใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนเริ่มแรกและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.kasetkaoklai.com/home/2018/01/เตาอบปลาและเนื้อสัตว์แ/
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 
Creative Commons License
เตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวไม่ง้อแสงอาทิตย์เพื่อเกษตร 4.0 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710