โครงการศึกษาศักยภาพขยะจากหลุมฝังกลบเก่า และแนวทางการใช้ประโยชน์พลังงานขยะ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  โครงการศึกษาศักยภาพขยะจากหลุมฝังกลบเก่า และแนวทางการใช้ประโยชน์พลังงานขยะ
เจ้าของผลงาน :  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   พลังงานจากขยะ, พลังงานทดแทน, ศักยภาพขยะจากหลุมฝังกลบเก่า
หน่วยงาน :  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
คำอธิบาย :  พพ. ได้เล็งเห็นศักยภาพของขยะมูลฝอยจากหลุมฝังกลบเก่าที่ผ่านการย่อยสลายไปบางส่วน สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้ แต่ยังไม่มีการรวบรวมศักยภาพของขยะเหล่านี้ ดังนั้น การศึกษาศักยภาพการผลิตพลังงานขยะจากแหล่งฝังกลบเก่า จึงได้ถูกกำหนดให้ศึกษาและบรรจุในกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา แผนงานศึกษาศักยภาพ แผนปฏิบัติการตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน ๑๕ ปี (พลังงานขยะ) ซึ่งแนวทางการจัดการและผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอยมีหลายรูปแบบ เช่น นำมาเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse-Derived Fuel, RDF) ก๊าซชีวภาพ และน้ำมันจากกระบวนการไพโรไลซิส การดำเนินการเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะได้อย่างคุ้มค่า และยังเป็นการสร้างพลังงานเพื่อทดแทนพลังงานรูปแบบอื่น ๆ อีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/Bib13744-รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 
Creative Commons License
โครงการศึกษาศักยภาพขยะจากหลุมฝังกลบเก่า และแนวทางการใช้ประโยชน์พลังงานขยะ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710