Taral: หุ่นยนต์ช่วยสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  Taral: หุ่นยนต์ช่วยสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก
เจ้าของผลงาน :  เนาวนิตย์ สงคราม
เจ้าของผลงานร่วม :   เกริก ภิรมย์โสภา
คำสำคัญ :   หุ่นยนต์ช่วยสอน, Taral
หน่วยงาน :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ : 02 218 2565 ต่อ 4111
คำอธิบาย :  หุ่นยนต์นี้มีขนาดประมาณ 40 x 40 เซนติเมตร ประกอบด้วย2 ระบบได้แก่ 1.ระบบหุ่ยนต์กับ 2.ระบบLMS สำหรับส่วนประกอบของหุ่นยนต์มีกล้องจับภาพและส่งเสียง ส่วนระบบLMS ผู้สอนสามารถใส่เนื้อหาวิชาได้ตามต้องการลงในระบบได้ ส่วนผู้เรียนจะเรียนเนื้อหาและการเสริมแรงคือ ผู้เรียนจะเลือกตัวอวตารของตนเองในการเรียนจากนั้นต้องเลี้ยงตัวอวตารของตนเองให้โตโดยการตอบคำถามหรือทำกิจกรรมที่ผู้สอนกำหนด เมื่อทำได้จะได้รับ QR code อาหาร และให้กล้องที่หุ่นยนต์จับภาพระบบจะแปลง QR code เป็นภาพอาหารเพื่อนำไปเข้าระบบLMS และเมื่อผู้เรียนทำกิจกรรมบนระบบตามเป้าหมายของผู้สอน จะสามารถขึ้นระดับ (Up Level) ซึ่งถือเป็นการจูงใจและเป็นความท้าทายในการเรียน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 
Creative Commons License
Taral: หุ่นยนต์ช่วยสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710