ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แอพพลิเคชั่นปัญญาประดิษฐ์เพื่อคัดเลือกกรอบรูปจากรูปภาพด้วยวิธีเรียนรู้เชิงลึก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นพพร ลีปรีชานนท์
เจ้าของผลงานร่วม พรเทพ จิระประวัติตระกูล , สุเมธ ตั้งประเสิรฐ , จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต , พิศาล แก้วประภา , ฉัตรเฉลิม โขสูงเนิน , ณัฐพล วัฒนวิสุทธิ์ , ราชรินทร์ ทวนทอง , ณัฐพงษ์ กิตติชัยวัฒนกุล
คำสำคัญ ปัญญาประดิษฐ์;แอพพลิเคชั่นปัญญาประดิษฐ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Email : nopbhorn@engr.tu.ac.th
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นผลจากงานวิจัยต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ช่วยในการจำแนกไม้กรอบรูปเพื่อทากรอบรูปได้ตรงตามต้นฉบับ โดยถ่ายรูปผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ และส่งรูปไประบบกลางเพื่อทาการประมวลผลด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) จากนั้นผลลัพธ์จะถูกส่งกลับมาแสดงผลยังสมาร์ทโฟนต้นทางภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ปัจจุบันระบบสามารถประมวลผลรูปภาพมีความถูกต้องอยู่ที่ 93% และมีโอกาสในการพัฒนาต่อยอดให้สมบูรณ์แบบได้มากขึ้นอีกมาก โดยเฉพาะการนาไปประยุกต์ใช้กับธรุกิจอื่นๆ ที่จะต้องการจำแนกความแตกต่างที่หลากหลาย และ มีความใกล้เคียงกันสูง เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงานได้
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


แอพพลิเคชั่นปัญญาประดิษฐ์เพื่อคัดเลือกกรอบรูปจากรูปภาพด้วยวิธีเรียนรู้เชิงลึก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง